Що таке кооператив?

Кооператив – юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Які існують види кооперативів?

Виробничий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку. Основною вимогою є особиста трудова участь у діяльності кооперативу. Обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу. Споживчий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів. Основною вимогою є задоволення потреб саме членів кооперативу, а не сторонніх осіб.

Які внески здійснюють члени кооперативу для його утворення?

Розмір порядок здійснення внесків визначаються засновниками кооперативу (членами). Внесок в кооператив може бути вступний: він не повертається у разі виходу з кооперативу та виступає ніби гарантією зацікавленості члена сумлінно виконувати свої обов’язки, здійснювати трудову участю. Засновники можуть передбачити також членський внесок: він є періодичним, сплачується, наприклад, раз на рік і не підлягає поверненню в разі виходу з кооперативу. Також може вноситися пай: це поворотний внесок члена кооперативу, який йому повертається в разі виходу з кооперативу. Пай може виражатися в грошах, або певних матеріальних речах: обладнання, нерухомість тощо. Засновники також можуть передбачити можливість залучення додаткових цільових внесків членів кооперативу, він сплачується для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу.

Які можуть бути напрямки діяльності кооперативу?

Кооперативи можуть бути сільськогосподарськими,житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо. Основним завданням кооперативу є захист інтересів його членів, шляхом об’єднання їх майна та зусиль для досягнення спільної мети. В цьому також заключається основна відмінність кооперативу від приватних підприємств, товариств: мета їх діяльності є чітко визначеною, вони обмежені в зайнятті іншими видами діяльності.

Який порядок створення кооперативу?

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників. Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, – дані документа, який його замінює); для юридичної особи – прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу – підписом її уповноваженого представника.

Яка мінімальна кількість членів кооперативу?

Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

Хто такі асоційовані члени кооперативу?

Асоційовані члени кооперативу – це члени кооперативу, котрі внесли пай в кооператив і не мають повноцінного права члена кооперативу, зазвичай мають права дорадчого голосу. Наприклад засновники можуть визначити як асоційованими членами тих осіб, котрі внесли паї. Проте особисто не працюють в кооперативі. Рішення про існування асоційованих членів, їх права, обов’язки, розміри внесків тощо приймаються членами кооперативу (або його засновниками при створенні).

На підставі яких документів діє кооператив?

Кооператив здійснює свою діяльність на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про кооперацію», статуту кооперативу, який затверджують його засновники.

Які вимоги до статуту кооперативу?

Статут кооперативу повинен містити такі відомості:

 1. найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
 2. мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
 3. склад його засновників;
 4. умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;
 5. права і обов’язки членів та асоційованих членів кооперативу;
 6. порядок внесення змін до статуту кооперативу;
 7. порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати;
 8. форми участі членів кооперативу в його діяльності;
 9. порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
 10. порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу; – порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
 11. порядок обліку і звітності у кооперативі;
 12. порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань;
 13. порядок скликання загальних зборів;
 14. умови і порядок повернення паю.

Статут може містити інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.

Який вищий орган управління кооперативу? Які він має повноваження?

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить: – затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, – прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу; – утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу; – заслуховування звітів його органів управління і органів контролю; – затвердження порядку розподілу доходу кооперативу; – визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв; – визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу; – визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу; – затвердження річного звіту і балансу кооперативу; – затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства; – прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном; – утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників; – прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об’єднань; – прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу. Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені інші питання діяльності кооперативу. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення. Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу: – не менше третини його членів; – спостережної ради; – ревізійної комісії (ревізора); – органу управління кооперативного об’єднання, членом якого він є. Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правління (головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів. У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу. Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених – за наявності не менше двох третин уповноважених. Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.

Які органи керування можуть утворюватися у кооперативі?

Обов’язково повинен бути виконавчий орган. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише голова кооперативу. Якщо членів кооперативу більше 10 – правління кооперативу повинне бути колегіальним органом. Якщо кількість членів кооперативу понад 50 осіб – обов’язково повинна бути сформована спостережна рада. Спостережна рада кооперативу підзвітна загальним зборам членів кооперативу. До складу спостережної ради кооперативу не можуть входити члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної ради.

Якими видами діяльності може займатися кооператив?

Кооперативи мають право провадити будь-яку господарську діяльність, передбачену статутом і не заборонену законом. Виробничі кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку. Інші кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку (стаття 23 Закону України «Про кооперацію»).

З чим потрібно визначитися для початку реєстрації Кооперативу?
 1. Склад засновників.
 2. Особу голови правління.
 3. Адресу місцезнаходження.
 4. Розмір внесків, паїв та розподіл його між співзасновниками. членами.
 5. Структуру органів правління.
 6. Контактний номер телефону для зв’язку.
 7. Види економічної діяльності (http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html>).
Хто проводить реєстрацію Кооперативу?

Реєстрацію Кооперативу проводиться у будь-якому відділі державної реєстрації, з 01.01.2016 року, проведення державної реєстрації, а також реєстрації змін може здійснювати будь-який нотаріус.

Які документи подаються для проведення державної реєстрації Кооперативу?

Для здійснення реєстрації подається:

 1. заява про проведення державної реєстрації;
 2. протокол установчих зборів кооперативу;
 3. примірник статуту Кооперативу;
 4. довіреність від засновників (якщо документи на реєстрацію подає представник, а не самі засновники).
Які податки повинен сплачувати Кооператив?
 1. Податок на прибуток.
 2. Податок на додану вартість (якщо зареєстрований платником ПДВ).
 3. Єдиний соціальний внесок.
 4. Податок на доходи фізичних осіб – найманих працівників (якщо такі є).
 5. Спеціальні податки та збори щодо специфічних видів дільності (акцизний збір, плата за надра, збір на виноградарство, збір за користування водними ресурсами, земельний податок тощо).
 6. Єдиний податок (якщо зареєстрований платником єдиного податку).
Чи може кооператив зареєструватися як неприбуткова організація?

Згідно з роз’ясненнями Міністерства юстиції 12.05.2008 року №32-32-263 та ст. 23 ЗУ «Про кооперацію», кооперативи (усі крім виробничого) не мають на меті отримувати прибуток і задовольняють виключно інтереси його членів. Для того. Щоб зареєструватися як неприбуткова організація, Кооперативу необхідно подати до податкової інспекції, де він перебуває на обліку заяву за формою 1-РН, копію статуту та протоколу про створення Кооперативу, для присвоєння кооперативу ознаки неприбутковості та включення його до реєстру неприбуткових організацій.

Які переваги в оподаткуванні має Кооператив, який зареєстровано як неприбуткова організація?

Починаючи з 13 серпня 2015 року, відповідно до пп.133.4.6 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу до неприбуткових організацій можуть відноситися житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом).
Неприбуткові організації, які до 13 серпня 2015 року вже внесені до Реєстру та відповідають вимогам пп.133.4.1 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу, переносяться до нового Реєстру автоматично.
Згідно з пп.133.4.2 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених п.133.4 ст.133 Податкового кодексу, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів.
З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.
З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ст.57 цього Кодексу для неприбуткових організацій – платників податку на прибуток.
Крім цього, п.133.4.4 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу визначено, що встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу.

Які системи оподаткування існують для Кооперативу?

Загальна та спрощена (єдиний податок).
Спрощена система оподаткування (платники єдиного податку), передбачена главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України. Існують групи платників єдиного податку для юридичних осіб, кожна з яких встановлює різні ставки податку та певні обмеження щодо проведення підприємницької діяльності. Третя група – юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 1. обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;
 2. Ставка податку – 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість (якщо зареєстрована платником ПДВ) або 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (не зареєстрований платником ПДВ).

Реєстрація платником єдиного податку може бути на певні види господарської діяльності (не на усі). У разі провадження виду діяльності, який не підпадає під єдиний податок – дохід отриманий від нього оподатковується за загальною системою оподаткування. Якщо у платника єдиного податку, обсяг доходу за календарний рік перевищив встановлений обсяг – сума перевищення оподатковується за правилами загальної системи оподаткування.

Звітність

На загальній системах оподаткування Кооператив щоквартально подає декларацію з податку на прибуток. На спрощеній системі оподаткування Кооператив щоквартально подає звіт про доходи платника єдиного податку. Якщо Кооператив має найманих працівників – щомісячно подається звіт 1-ДФ по нарахованій заробітній платі. Якщо Кооператив являється платником податку на додатну вартість – щомісячно подається декларацію з податку на додану вартість.