Що таке Товариство з обмеженою відповідальністю?

Це юридична особа, де засновники (учасники) відповідають за забов’язаннями (боргами) підприємства лише своїми частками (вкладами). Саме в цьому й заключається обмеженість відповідальності з даній організаційно-правовій формі.

Хто може заснувати ТОВ?

Будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку, як громадяни України так і іноземці. Іноземні громадяни не зобов’язані проживати на території України для заснування ТОВ. В окремих випадках, право бути засновником ТОВ виникає з 16-річного віку: в разі реєстрації шлюбу; в разі запису неповнолітньої особи матір’ю чи батьком дитини, в разі роботи за трудовим договором. Також засновниками ТОВ можуть бути юридичні особи, як українські так і іноземні.

Скільки засновників повинно бути в ТОВ?

Мінімальна кількість – один, максимальна кількість – сто. Важливий момент: одна фізична особа може бути одноособовим засновником лише одного ТОВ.

Що потрібно, щоб іноземець заснував ТОВ?

Для іноземця, нерезидента України, для того, щоб заснувати ТОВ необхідно отримати реєстраційний номер облікової картки платників податків (ідентифікаційний код) в українських податкових органах. Дану процедуру не обов’язково виконувати самостійно, допускається представництво, тобто іноземець може видати довіреність на отримання ідентифікаційного коду.

Чи можна заснувати ТОВ за довіреністю?

Така можливість передбачена українським законодавством. Особа може видати довіреність на представлення її інтересів для заснування ТОВ, підписання усіх необхідних для цього документів.

З чим потрібно визначитися для початку реєстрації ТОВ?
 1. Склад засновників.
 2. Особу керівника.
 3. Адресу місцезнаходження.
 4. Розмір статутного капіталу та розподіл його між співзасновниками (якщо їх декілька).
 5. Структуру органів правління.
 6. Контактний номер телефону для зв’язку.
 7. Види економічної діяльності http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html
Які органи правління повинні бути створені в ТОВ?

Як мінімум має бути створено виконавчий орган. Зазвичай це директор ТОВ. Законодавством також передбачена можливість формування колегіального виконавчого органу (наприклад дирекція). Також, за рішенням засновників можуть бути сформовані й інші керівні органи ТОВ: ревізійна комісія, наглядова рада тощо.

Хто може бути директором ТОВ?

Директором ТОВ може бути фізична особа, яка досягла 18-річного віку, має повну цивільну дієздатність. Директором може бути як громадянин України, так і іноземець. Для того, щоб іноземець обіймав посаду директора ТОВ, він повинен на законних підставах проживати на території України. Іноземці, які не постійно проживають на території України повинні мати посвідку на тимчасове проживання та отримати дозвіл на працевлаштування на території України.

Хто виконує обов’язки бухгалтера ТОВ?

За законодавством України, обов’язок щодо ведення бухгалтерського обліку може покладатися на наступних осіб:

 1. Директора ТОВ, якщо посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом.
 2. Головний бухгалтер ТОВ, якщо його офіційно призначено.
 3. Стороння організація (чи особи), яка надає бухгалтерські послуги ТОВ та відповідає за ведення бухгалтерського та податкового обліку. Згідно договору укладеного з ТОВ (аудиторські компанії, само зайняті бухгалтери тощо).
Який вищий орган правління в ТОВ?

Вищий органом правління ТОВ являються загальні збори учасників (засновників) ТОВ. Вони мають право приймати рішення з усіх найважливіших питань діяльності ТОВ. Також Загальні збори учасників можуть відміняти рішення виконавчого органу (директора). Питання, які належать виключно до компетенції ЗЗУ, визначені ст.ст. 41, 59 Закону України «Про господарські товариства», зокрема це:

 1. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
 2. вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
 3. виключення учасника з товариства;
 4. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
 5. визначення основних напрямів діяльності і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
 6. внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
 7. утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства;
 8. затвердження річних результатів діяльності затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з визначення порядку покриття збитків;
 9. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 10. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
 11. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
 12. визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 13. затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства;
 14. прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

Загальні збори учасників можуть приймати й інші рішення щодо діяльності ТОВ.

Як зібрати Загальні збори учасників?

Існують чергові і позачергові загальні збори учасників. Чергові повинні відбуватися не рідше одного разу на рік, проте засновниками (учасниками) може бути прийняте рішення і щодо більш короткого часового проміжку між ЗЗУ.
Позачергові ЗЗУ можуть ініціюватися директором, або учасниками (засновниками).
ЗЗУ вважаються такими, що відбулися, якщо на них присутні учасники (їх представники), які володіють як мінімум 60% статутного капіталу ТОВ. Тобто учасник, який володіє понад 60% статутного капіталу може практично самостійно вирішувати більшість організаційних питань діяльності ТОВ. Учасник, який полодіє понад 40% статутного капіталу може блокувати рішення ЗЗУ.

Де може бути юридична адреса ТОВ?

Юридична адреса ТОВ може бути як в жилому фонді (наприклад квартирі одного з співзасновників) так і в нежилому фонді (офісне приміщення). Юридична адреса за законодавчим визначенням – це те місце, звідки здійснюється поточне керування діяльністю ТОВ. Також за даною адресою відбувається офіційна комунікація державних органів з ТОВ (листування тощо).

Що таке статутний капітал ТОВ?

Статутний капітал – це активи (грошові та не грошові), які засновники вкладають в ТОВ для забезпечення його платоспроможності, можливості покриття затрат та зобов’язань. Внеском до статутного капіталу можуть бути: грошові кошти, майно, цінні папери, об’єкти інтелектуальної власності інші нематеріальні активи, котрі можна оцінити в грошовому еквіваленті.

Протягом якого строку необхідно сформувати статутний капітал ТОВ?

Статутний капітал ТОВ повинен бути сформований на протязі одного року з дня проведення державної реєстрації ТОВ. Якщо на протязі даного строку статутний капіталне сформований – ТОВ повинне зменшити розмір свого статутного капіталу, або почати процедуру припинення (ліквідації).

Який мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ?

На сьогоднішній день відсутня вимога щодо мінімального та максимального розміру статутного капіталу ТОВ.

Якими видами діяльності може займатися ТОВ?

ТОВ може займатися усіма видами діяльності, які передбачені у нього в статуті та не заборонені чинним законодавством. Проте при реєстрації необхідно вибрати основні види за КВЕД, по яким ТОВ планує здійснювати свою діяльність.

Хто проводить реєстрацію ТОВ?

Реєстрацію ТОВ проводиться у будь-якому відділі державної реєстрації, з 01.01.2016 року, проведення державної реєстрації, а також реєстрації змін може здійснювати будь-який нотаріус. Реєстраційна справа зберігається у паперовому вигляді у відділі державної реєстрації підпорядкованому Міністерству юстиції, за територіальним знаходженням юридичної адреси ТОВ.

Які документи подаються для проведення державної реєстрації ТОВ?
 1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 2. заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість – за бажанням заявника;
 3. рішення про створення ТОВ (протокол загальних зборів учасників, оригінал);
 4. установчий документ – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа (статут);
 5. документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі створення ТОВ, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;
 6. довіреність від засновників (якщо документи на реєстрацію подає представник, а не самі засновники).
Хто і як підписує статут ТОВ?

Статут ТОВ підписують засновники, підписи засновників можуть посвідчуватися нотаріально (проте на сьогоднішній день вимога щодо нотаріального посвідчення підписів на статуї не є обов’язковою). ТОВ може діяти на підставі так званого «модельного статуту», тобто не мати власного статутного документу, а проводити діяльність за підставі типового установчого документа, затвердженого постановою Кабінету міністрів України. Текст модельного статуту ТОВ дивіться за посиланням. У випадку, якщо ТОВ бажає проводити діяльність на підставі модельного статуту, дане питання вирішується засновниками та оформлюється рішенням (протоколом загальних зборів учасників).

Які вимоги до статуту ТОВ?

Статут ТОВ повинен містити наступну інформацію:

 1. відомості про розмір часток кожного з учасників;
 2. розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, розмір і порядок формування резервного фонду;
 3. порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі;
 4. відомості предмет і цілі його діяльності;
 5. склад засновників;
 6. найменування та місцезнаходження;
 7. розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу;
 8. порядок розподілу прибутків та збитків;
 9. склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів;
 10. порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації ТОВ.
Які податки повинне сплачувати ТОВ?

Перелік усіх податків, види податків та зборів встановлюються податковим кодексом україни:
Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори
9.1. До загальнодержавних податків належать:
9.1.1. податок на прибуток підприємств;
9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;
9.1.3. податок на додану вартість;
9.1.4. акцизний податок;
9.1.5. екологічний податок;
9.1.6. рентна плата;
9.1.7. мито.
9.2. Відносини, пов’язані з установленням та справлянням мита, регулюються митним законодавством,
Стаття 10. Місцеві податки
10.1. До місцевих податків належать:
10.1.1. податок на майно;
10.1.2. єдиний податок.
10.2. До місцевих зборів належать:
10.2.1. збір за місця для паркування транспортних засобів;
10.2.2. туристичний збір.

Які системи оподаткування існують для ТОВ?

ТОВ можуть працювати на загальній та спрощеній системі (єдиний податок).
Юридичні особи можуть бути платниками єдиного податку третьої групи.
Середньооблікова чисельність працівників не обмежується. Право на застосування спрощеної системи оподаткування мають платники, у яких обсяг доходу не перевищує протягом календарного року 5 000 000 гривень. Для платників третьої групи визначено нові ставки єдиного податку: 3% від суми доходу — у разі сплати ПДВ та 5%— у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
До платників єдиного податку четвертої групи увійшли сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Умови перебування на спрощеній системі оподаткування для платників четвертої групи аналогічні умовам перебування на спеціальному податковому режимі ─ фіксованому сільськогосподарському податку.).
Не можуть бути платниками єдиного податку:
суб’єкти господарювання (юридичні особи), які здійснюють:

 1. діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
 2. обмін іноземної валюти;
 3. виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
 4. видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
 5. видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
 6. діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;
 7. діяльність з управління підприємствами;
 8. діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
 9. діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 10. діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

Які відповідають критеріям:

 1. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
 2. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків; Реєстрація платником єдиного податку може бути на певні види господарської діяльності (не на усі). У разі провадження виду діяльності, який не підпадає під єдиний податок – дохід отриманий від нього оподатковується за загальною системою оподаткування. Якщо у ТОВ, платника єдиного податку, обсяг доходу за календарний рік перевищив встановлений обсяг – сума перевищення оподатковується за правилами загальної системи оподаткування.
Звітність

На загальній системах оподаткування ТОВ щоквартально подає декларацію з податку на прибуток.
На спрощеній системі оподаткування ТОВ щоквартально подає звіт про доходи платника єдиного податку.
Якщо ТОВ має найманих працівників – щомісячно подається звіт 1-ДФ по нарахованій заробітній платі.
Якщо ТОВ являється платником податку на додатну вартість – щомісячно подається декларацію з податку на додану вартість.
Приватне підприємство – організаційно правова форма, передбачена Господарським кодексом України.
По специфіці своєї діяльності повністю відповідає вимогам до ТОВ. Жодних додатковим вимог до реєстрації, оподаткування, звітності. В порівнянні з тов. – немає.